هوش مصنوعی به جنگ کرونا می رود

هوش مصنوعی به جنگ کرونا می رودهوش مصنوعی به جنگ کرونا می رودیافتن دارویی جدید و موثر معمولا برای انسان ها زمان بر است، اما هوش مصنوعی می تواند در کاهش زمان بسیار موثر عمل کند.از این رو شرکت هیلکس با استفاده از هوش مصنوعی قصد دارد همه متون علمی موجود را بررسی میکند، دیانای و ساختار ویروس را مطالعه میکند و همچنین فایده داروهای موجود را بررسی میکند.به عبارت دیگر این شرکت باید 8 میلیون درمان دودارویی و 10.5 میلیارد درمان سهدارویی را از بین 4 هزار داروی تایید شده موجود تجزیه و تحلیل کند.پرفسور آرا درزی، رئیس موسسه نوآوریهای سلامت جهانی در امپریال کالج لندن گفت: "هوش مصنوعی یکی از قویترین روشها برای یافتن یک راه حل ملموس است. اکنون بیش از هر زمانی به تجمیع اطلاعات پراکنده احتیاج داریم تا محققان هوش مصنوعی با استفاده از تکنیکهای جدید یادگیری ماشین بسرعت درمانی برای کرونا پیدا کنند.