قوانین جدید Airbnb برای پاکسازی ویروس کرونا

قوانین جدید Airbnb برای پاکسازی ویروس کروناقوانین جدید Airbnb برای پاکسازی ویروس کرونا از محلهای اقامتی برنامه اجاره محل اقامت موقت Airbnb در حال معرفی یک سیستم پاکسازی جدید برای اتاقهای خود است.این سرویس جدید قرار شده تا از اول ماه میاجرایی شود. برنامه پاکسازی مورد نظر به نحوی است که پلتفرم Airbnb پس از تمیز کردن محیط اتاقها، 24 ساعت این محلها را به کسی اجاره نمیدهد تا ویروسهای احتمالی به کلی از مکان خارج شوند. این سرویس برای افرادی که مهمانها را میزبانی میکنند اجباری نیست، اما کاربران قادر خواهند بود تا نحوه پاکسازی هر محل را پیش از اجاره بررسی کنند.