زنده ماندن کرونا در چشم

زنده ماندن کرونا در چشم️یافته جدید محققان: ویروس کرونا میتواند چندین روز در چشم زنده بمانددر این تحقیق به این موضوع اشاره شده که ویروس کرونا میتواند تا چندین روز در مایعات چشمی بیمار زنده بماند و احتمالا سطح آن به گونهای است که میتواند افراد دیگر را نیز آلوده کند. این موضوع باعث شده محققان به مردم توصیه کنند که به بهداشت دست خود اهمیت دهند و دست آلوده را به چشمان خود نزدیک نکنند .