اپل و گوگل اولین دسترسی به API سیستم ردیابی کرونا را ارائه کردند

اپل و گوگل اولین دسترسی به API سیستم ردیابی کرونا را ارائه کردند️اپل و گوگل اولین دسترسی به API سیستم ردیابی کرونا را ارائه کردندهمانطور که پیشبینی میشد، اپل و گوگل از برنامهنویسان برای همکاری در زمینه ردیابی ویروس کرونا استفاده خواهد کرد. این شرکتها اعلام کردند که اولین نسخه API سیستم ردیابی کرونا را در اختیار برنامهنویسان و تیمهای فنی سازمانهای بهداشتی قرار میدهند.