صندلی کرونایی هواپیما طراحی شد

صندلی کرونایی هواپیما طراحی شدصندلی کرونایی هواپیما طراحی شدشرکت طراحی «ایو اینتر یورز» طرحی ارائه کرد که در صورت ادامه شیوع کرونا بتوان بدون نقض فاصلهگذاری اجتماعی با هواپیما مسافرت کرد.به عقیده صاحبان این ایده یکی از مشکلات استفاده از هواپیما در دوره شیوع کرونا نشستن مسافران در نزدیکی یکدیگر است که ظاهراً در دوره پساکرونا دیگر به خاطرهها سپرده خواهد شد.ایدهپردازان این شرکت 2 طرح را برای محل نشستن مسافران در دوره پساکرونا پیشنهاد کردهاند و بر آن نام «سیو گلاس» و «جانوس» گذاشتهاند تا در چارچوب آن فاصله فیزیکی بین مسافران حفظ شود.در طرح اول موانع شفافی بین هر یک از صندلیهای مسافران قرار داده میشود در حالی که در ایده دوم صندلیها یکی در میان معکوس و درعین حال موانع شفافی برای فاصلهگذاری بین مسافران تعبیه میشود.در صورت تایید و اجرای این طرحها، شکل ارتباط با مسافر کناری در مسافرتهای هوایی به طور کامل دگرگون خواهد شد.