بایدها و نبایدهای رمزهای عبور

بایدها و نبایدهای رمزهای عبور1- رمز عبور حداقل باید 10 تا 12 کاراکتر داشته باشد.

2- رمز باید شما شامل اعداد و کاراکترهای خاص باشد.

3- رمز شما بهتر است شامل کلمه های واقعی نباشد! هرجایی که امکانش بود بهتر است تایید 2 مرحله ای را نیز فعال کنید.

4- نباید هارمزهای ضعیف را نباید نگهدارید! (عوض کنید)برای دو اکانت مختلف، یک رمز یکسان نداشته باشید!رمزهایتان نباید چیز ثابتی باشند.

5- رمزهایتان را در جاهای غیرامن ننویسید.رمزهایتان را به اشتراک نگذارید!