کمک 10 میلیون دلاری اپل به شرکت سازنده کیتهای آزمایش کرونا

کمک 10 میلیون دلاری اپل به شرکت سازنده کیتهای آزمایش کروناکمک 10 میلیون دلاری اپل به شرکت سازنده کیتهای آزمایش کرونااپل میگوید کمک مالی این شرکت به کمپانی COPAN کمک میکند تا تولید کیتهای آزمایش کرونا به طور قابل توجهی افزایش یابد؛ به طوری که میزان تولید از چند هزار کیت در هفته، به چند میلیون کیت تا اوایل ماه ژوئیه خواهد رسید.اپل همچنین به شرکت COPAN برای تأمین و طراحی تجهیزات برای کارخانه جدید این شرکت در کالیفرنیا کمک خواهد کرد.