حضور "آهن" در جو یک سیاره فراخورشیدی

حضور "آهن" در جو یک سیاره فراخورشیدیحضور "آهن" در جو یک سیاره فراخورشیدیگروهی از پژوهشگران بینالمللی طی مطالعهای به رهبری ستارهشناسان "دانشگاه آمستردام" (University of Amsterdam) برای نخستین بار موفق به اثبات حضور آهن در جو یک سیاره فراخورشیدی شدهاند.با دمای سطح 7 هزار و 800 درجه فارنهایت (4 هزار و 300 درجه سانتیگراد) این سیاره داغترین سیاره فراخورشیدی است که تاکنون دانشمندان کشف کردهاند.سیاره مذکور بزرگتر از سیاره مشتری است.