کرونا به صنعت گوشیهای هوشمند چقدر آسیب زد؟

کرونا به صنعت گوشیهای هوشمند چقدر آسیب زد؟کرونا به صنعت گوشیهای هوشمند چقدر آسیب زد؟/ سقوط بیسابقه معاملات گوشی به پایینترین سطح 7سال اخیربه دنبال آسیبهای مختلفی که ویروس کرونا به سراسر جهان وارد کرده، میزان نقل و انتقالات گوشیهای هوشمند نیز در سه ماهه نخست سال با نزدیک به 12درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به پایینترین حد خود از سال 2013 کاهش یافت.