حذف نظرات منفی در اینستاگرام

حذف نظرات منفی در اینستاگرامحذف نظرات منفی در اینستاگرامعلاوه بر قابلیت پین کردن نظرات مثبت، اینستاگرام در حال آزمایش قابلیتی برای حذف تعداد زیادی از نظرات به صورت دستهجمعی است. تاکنون، بازخورد اولیه از قابلیتهای جدید نشان میدهد که این ویژگی میتواند به افراد کمک کند تا محیط مثبتی را در حساب خود ایجاد کنند، به خصوص اگر دنبالکنندگان زیادی داشته باشند.

 

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 27: In this photo illustration the logo of Instagram is displayed on a smartphone on September 27, 2016 in Berlin, Germany. (Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)