متقاضیان زندگی در مریخ باید اصلاح ژنتیکی شوند

متقاضیان زندگی در مریخ باید اصلاح ژنتیکی شوندمحققان ناسا: متقاضیان زندگی در مریخ باید اصلاح ژنتیکی شوندنتایج تحقیقات تازه دانشمندان نشان میدهد که اگر انسان بخواهد برای مدت طولانی در مریخ یا هر محیط دیگری خارج از کره زمین زندگی کند، پیش از آن باید از طریق مهندسی ژنتیک دچار اصلاح ژنوم شود و برخی از ویژگیهای آن تغییر کند.کندا لینچ، متخصص زیست فضایی و میکروبشناس:تاکنون ناسا با استفاده از دارو فضانوردان را در برابر مخاطرات جسمی موجود در فضا محافظت کردهاند ولی برای حضور بلندمدت در مریخ چارهای جز ایجاد تغییرات ژنتیکی بدون خطر در انسانها نیست؛ این روش حتی میتواند به انسان برای حضور در نقاط ناشناختهتر و دور دستتر فضا نیز کمک کند./یورونیوز