بزرگترین سیاهچاله جهان رصد شد

بزرگترین سیاهچاله جهان رصد شدبزرگترین سیاهچاله جهان رصد شدمحققان دانشگاه ملی استرالیا به تازگی توانستهاند سیاهچالهای را رصد کنند که حجم آن 34 میلیارد بار از خورشید بزرگتر است.نکته قابل توجه دیگر این سیاهچاله سرعت رشد آن است.این سیاهچاله با سرعتی که تاکنون نظیر نداشته در حال رشد است و در طول یک روز حجمی معادل خورشید را میبلعد.این سیاهچاله J2157 نامگذاری شده است و 8 هزار بار بزرگتر از سیاهچاله موجود در مرکز کهکشان راه شیری است.