سلامت قلب و ریه از روی لباس توسط حسگر کنترلی

سلامت قلب و ریه از روی لباس توسط حسگر کنترلیحسگر کنترل سلامت قلب و ریه از روی لباسپرفسور فرخ ایازی استاد دانشکده مهندسی برق و رایانه دانشکده فناوری جرجیا این حسگر را ابداع کرده و ابعاد آن کوچک تر از یک کفشدوزک است. این حسگر اگر وضعیت سلامت قلب و ریه ها را خطرناک تشخیص دهد، به کاربر هشدار می دهد تا وی برای کنترل وضعیت سلامتی به پزشک مراجعه کند.