ثبت یک میلیون و 200 هزار دامنه ir در کشور

ثبت یک میلیون و 200 هزار دامنه ir در کشورثبت یک میلیون و 200 هزار دامنه ir در کشورطبق آخرین آمار پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تاکنون بیش از یک میلیون و 212 هزار دامنه فعال فارسی در مرکز ثبت دامنه کشوری به ثبت رسیده است و دامنه ir با بیش از یک میلیون و 204 هزار دامنه فعال در صدر فهرست قرار دارد.