ایجاد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از مغز پستانداران

ایجاد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از مغز پستانداراندانشمندان با استفاده از مغز پستانداران( به عنوان یک طرح) ، یک شبکه عصبی مصنوعی را طراحی کردند که می تواند بدون فراموش کردن بوهای قدیمی یادگیری بوهای جدید را ادامه دهد.هوش مصنوعی جدید یاد می گیرد بوی کارآمدتر و قابل اعتماد تر از سایر الگوریتم ها را تشخیص دهد. برخلاف سیستم هوش مصنوعی قبلی ، این سیستم می تواند یادگیری عطرهای جدید را بدون فراموش کردن دیگران ادامه دهد . نکته اصلی موفقیت برنامه ساختار عصبی آن این است که بیش از سایر طرح های هوش مصنوعی شبیه به مدار عصبی در مغز پستانداران است. این نوع الگوریتم ، که در تشخیص سیگنالهای ضعیف در میان نویزهای پس زمینه و یادگیری مداوم در مورد کار ، سرآمد است ، می تواند روزی برای نظارت بر کیفیت هوا ، تشخیص زباله های سمی یا تشخیص پزشکی استفاده شود.بیشتر بخوانیدهوش_مصنوعی تکنولوژی شهر_هوشمند