بیل گیتس در صدر شایعات دنیا قرار گرفت

بیل گیتس در صدر شایعات دنیا قرار گرفتبیل گیتس اخیرا به یکی از اصلیترین اهداف شایعات در جهان تبدیل شده و افراد بسیار زیادی در سراسر دنیا حالا باور دارند که این شخص به نحوی در شیوع ویروس کرونا دست داشته است.بر اساس این شایعات و نظریههای توطئهآمیز، بیل گیتس خواسته تا با ساخت ویروس COVID 19 از فروش واکسن آن سود ببرد و یا با این کار قصد داشته تا جمعیت دنیا را کاهش دهد