ایجاد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از مغز پستانداران

دانشمندان با استفاده از مغز پستانداران( به عنوان یک طرح) ، یک شبکه عصبی مصنوعی را طراحی کردند که می تواند بدون فراموش کردن بوهای قدیمی یادگیری بوهای جدید را ادامه دهد.هوش مصنوعی جدید یاد می گیرد بوی کارآمدتر و قابل اعتماد تر از سایر الگوریتم ها را تش ...